The 4 Freedoms Library

It takes a nation to protect the nation

De kostprijs van immigratie
http://www.vlaamsbelang.org/3/26/


I. IMMIGRATIE IN BELGIë

A. Hoeveel immigranten zijn er in België?

De naoorlogse regeringen hebben blijk gegeven van een onvoorstelbare wereldvreemdheid en kortzichtigheid door ervan uit te gaan dat de toelating van honderdduizenden immigranten uit een fundamenteel verschillende cultuuromgeving geen weerslag zou hebben op onze samenleving. De Vlamingen die in hun wijken de opgedrongen multiculturele ‘verrijking’ met lede ogen moesten aanzien, zagen hun leefwereld op korte tijd drastisch veranderen en kregen het gevoel in een ander land te zijn terechtgekomen. In plaats van de problemen van de autochtone bevolking ernstig te nemen, wees het establishment met de vinger naar de ‘bekrompen’ en ‘racistische’ kleine man die zich vragen durfde te stellen bij de wenselijkheid van de multiculturele samenleving.

Op dit ogenblik is zich in razendsnel tempo een bevolkingsvervanging aan het voltrekken. In een interview met Die Welt van 28 juli 2004 voorspelde de bekende islamonderzoeker Bernard Lewis dat Europa – als de huidige trend zich doorzet – ten laatste op het einde van de 21ste eeuw een islamitische meerderheid zal hebben. Terwijl het geboortecijfer van de autochtone bevolking in de West-Europese landen een dieptepunt heeft bereikt, is de islamitische kernregio – het Midden-Oosten en Noord-Afrika – de regio met de op een na hoogste vruchtbaarheidsgraad van de hele wereld. De moslimbevolking in Europa is bovendien aanzienlijk jonger dan het niet-islamitische deel van de bevolking.

In de periode van 1960 tot en met 2006 immigreerden 2.976.927 personen (vreemdelingen en Belgen) naar België 1. Tijdens diezelfde periode viel er een emigratie te noteren van 1.950.287 personen (vreemdelingen en Belgen), wat een positief migratiesaldo oplevert van niet minder dan 1.026.640 personen. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw bedraagt de jaarlijkse immigratie – met uitzondering van het jaar 1997 – nooit minder dan 60.000 personen, wat sinds 1975 geleden was. Sinds 2001 ligt het jaarlijkse immigratiecijfer zelfs nooit onder de 75.000 personen, waarvoor we moeten teruggaan tot 1965 (toen er 80.761 personen het land binnenkwamen), lang vóór de afkondiging van de immigratiestop. Tijdens de jaren 2002 en 2003 bedroeg de immigratie respectievelijk 82.655 en 81.913 personen in 2006. Daarmee werd het record gebroken van 1964, toen 92.334 personen immigreerden. De netto immigratie (de immigratie verminderd met de emigratie) bedroeg in 2006 50.772 personen. Enkel in 1964 (54.138 personen) werd in de naoorlogse periode een hoger positief migratiesaldo genoteerd. Tijdens de periode 1990-2006 kwamen 1.026.984 niet-Belgische immigranten naar België. Gedurende dezelfde tijdspanne verlieten 404.130 vreemdelingen het land 2. Dit komt neer op een positief migratiesaldo van 622.854 vreemdelingen voor de periode 1990-2006. Vreemdelingen van buiten de EU-27 waren tijdens de periode 1996-2005 goed voor 53,28% van de totale immigratie 3. De Marokkaanse immigratie naar België is tussen 1991 en 2001 meer dan verdubbeld. Sinds 2001 gaat het telkens om meer dan 7.000 personen. In 2002 en 2003 ging het om respectievelijk 8.495 en 8.438 personen. Tijdens de volledige periode 1990-2005 kwamen er 82.627 Marokkanen en 45.188 Turken naar België 4. Ter vergelijking: in 2007 verbleven er volgens NIS-gegevens 80.579 Marokkanen en 39.419 Turken op legale wijze in België 5.

Bij deze cijfers moet bedacht worden dat de werkelijke (legale) instroom nog groter is. Zo worden sinds 1 februari 1995, na de invoering van het zogenaamde wachtregister, de asielaanvragers uit de officiële immigratie- en emigratiestatistieken gehaald. Zodra ze het statuut van erkende vluchteling verkrijgen of geregulariseerd worden, maken deze personen deel uit van de wettelijke bevolking. Deze wijziging van statuut wordt evenwel niet als immigratie beschouwd, maar als een administratieve ‘aanpassing’ (registerwijziging). Anderzijds worden erkende (of geregulariseerde) vluchtelingen wel als immigranten beschouwd wanneer zij het land verlaten. De officiële immigratie- en emigratiestatistieken geven daardoor een vertekend beeld te zien van de werkelijke omvang van deze fenomenen. Tevens is het daardoor onmogelijk een correct migratiesaldo te berekenen. Rekening houdend met de erkende of geregulariseerde asielzoekers die onder de categorie ‘registerwijziging’ ressorteren, omvatte de immigratie in 2005 geen 90.364, maar iets meer dan 105.000 personen 6. Als op dezelfde manier rekening wordt gehouden met de registerwijzigingen, bedroeg de instroom in 2006 geen 96.290, maar 108.774 personen 7. Volgens de prognoses van de het Federaal Planbureau zou de aldus berekende instroom de komende jaren verder oplopen om een piek te bereiken in 2013 van 126.940 personen. Dat aantal zou vervolgens dalen tot 88.244 personen in 2036 om dan weer te stijgen tot 101.225 personen in 2060 8.

Ondanks de massale nationaliteitsverkrijgingen van de laatste jaren telde België op 1 januari 2007 932.161 vreemdelingen op een totale bevolking van 10.584.534 personen (8,8%) 9. Als we de vreemdelingen met de nationaliteit van een lidstaat van de EU-27 buiten beschouwing laten, spreken we over 300.816 personen (2,84%). De bevolking van allochtone afkomst in België is uiteraard veel groter. Volgens het Statistisch en demografisch verslag 2007 van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding telde België op 1 januari 2006 1.268.915 personen die in het buitenland geboren zijn, hetzij 12% van de populatie 10. Op dezelfde datum verbleven er niet minder dan 1.625.362 personen in België die bij de geboorte niet over de Belgische nationaliteit beschikten (15,5% van de totale bevolking van België). Van deze ‘als vreemdeling geboren personen’ waren er 900.473 nog steeds vreemdeling en 724.889 inmiddels Belg 11. Terwijl tussen 1 januari 1996 en 1 januari 2006 het aantal legaal verblijvende vreemdelingen (in de zin van niet-Belgen) daalde van 909.769 tot 900.473 12, nam in dezelfde periode het aantal legaal in België verblijvende personen die bij de geboorte niet over de Belgische nationaliteit beschikten, toe van 1.299.867 tot 1.625.362 13. De bevolking van Marokkaanse nationaliteit nam volgens dezelfde officiële statistieken tussen 1 januari 1996 en 1 januari 2006 af van 140.324 tot 80.609 personen, terwijl tegelijk de bevolking die bij de geboorte over de Marokkaanse nationaliteit beschikte, steeg van 181.774 tot 249.623 personen.B. Actuele instroom en uitstroom van migranten

Met meer dan 75.000 immigranten per jaar ligt de legale immigratie de laatste jaren historisch hoog. Sinds het jaar 2004 ligt de immigratie zelfs hoger dan 80.000 immigranten per jaar. Sinds 2006 komen er jaarlijks meer dan 100.000 vreemdelingen België binnen. In het jaar 2007 kwamen er niet minder dan 109.926 vreemdelingen in ons land wonen. Als men daar de emigratie in 2007 van aftrekt, dan komt men op een migratiesaldo van 64.489. Met andere woorden: op 31 december 2007 waren er 64.489 meer immigranten in België dan één jaar eerder. Nooit eerder in de voorbije twintig jaar lag het migratiesaldo zó hoog. Ter vergelijking: in 1988 bedroeg het migratiesaldo 5.957.
Jaar
Immigraties
Emigraties
Migratiesaldo

1988
39.849
33.892
5.957

1989
45.380
29.296
16.084

1990
52.295
28.868
23.427

1991
56.077
37.259
18.818

1992
57.547
30.613
26.934

1993
55.450
33.603
21.847

1994
58.533
36.659
21.874

1995
55.677
35.668
20.009

1996
54.456
34.996
19.460

1997
53.062
38.380
14.682

1998
59.666
40.434
19.232

1999
67.068
40.696
26.372

2000
62.909
39.613
23.296

2001
82.228
37.748
44.480

2002
83.368
37.732
45.636

2003
78.746
39.216
39.530

2004
83.960
43.179
40.781

2005
97.888
44.298
53.590

2006
101.872
45.573
56.299

2007
109.926
45.437
64.489


Tabel: immigratie, emigratie en migratiesaldo in België
Bronnen: Nationaal Instituut voor de Statistiek (N.I.S.)

Voor het jaar 2005 kwam ongeveer 55% van de nieuwkomers uit een niet- EU-15 lidstaat.
1 Als uitgangspunt worden de cijfers van Eurostat en van het NIS (FOD Economie – Algmene Directie Statistiek en Economische Informatie) gehanteerd. Tevens werd gebruik gemaakt van NIS-gegevens die kunnen geraadpleegd worden op www.npdata.be.

2 Bron: gegevens NIS raadpleegbaar op www.npdata.be.

3 Berekening op basis van gegevens van het Rijksregister, verwerkt in Statistisch en demografisch verslag 2007. Migranten en migrantenpopulaties in België, Brussel: CGKR 2008, tabel 2.1., p. 40.

4 Berekening op basis van Jaarverslag Migratie 2007, Brussel: CGKR 2008, tabel 1.1., p. 19.

5 www.npdata.be. De Marokkanen en Turken die tevens de Belgische nationaliteit bezitten worden in de statistieken niet als Marokkaan of Turk beschouwd.

6 Statistisch en demografisch verslag 2007. Migranten en migrantenpopulaties in België, Brussel: CGKR 2008, p. 18.

7 Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060. Planning paper 105, Brussel: Federaal Planbureau 2008, tabel 19, p. 91.

8 Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060. Planning paper 105, Brussel: Federaal Planbureau 2008, p. 98.

9 www.npdata.be, op basis van gegevens van het NIS.

10 Statistisch en demografisch verslag 2007. Migranten en migrantenpopulaties in België, Brussel: CGKR 2008, p. 129.

11 Statistisch en demografisch verslag 2007. Migranten en migrantenpopulaties in België, Brussel: CGKR 2008, p. 131.

12 Statistisch en demografisch verslag 2007. Migranten en migrantenpopulaties in België, Brussel: CGKR 2008, tabellen 4.1. en 4.2., p. 96-97.

13 Statistisch en demografisch verslag 2007. Migranten en migrantenpopulaties in België, Brussel: CGKR 2008, tabel 6.1., p. 135.

Tags: belgium, cost, immigration, vlaams belang

Views: 48

Replies to This Discussion

http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/guid/ee246c06-05b5-4d3a-a518-8...

"Migratie kost ons jaarlijks 7,67 miljard"

08/10 Vandaag presenteert Jean-Marie Dedecker zijn nieuwe boek 'Hoofddoek of blinddoek?' Daarin maakt de LDD-voorzitter en senator brandhout van de migratie en van de veroveringsdrang van de islam. Dedecker maakte eveneens bekend dat hij klacht gaat indienen in het kader van de saga rond de privé-detective.

Voor zes maanden was er al het boek 'Inch'Allah' van Filip Dewinter (Vlaams Belang). Dedecker maakt voor een goed stuk dezelfde analyse, maar heeft wel een ander uitgangspunt. Dewinter wil de migranten weg en de grenzen dicht. Dedecker aanvaardt dat ze hier zijn en niet zullen weggaan. Ze blijven ook welkom als ze willen presteren, niet om te profiteren.

Dat is in zijn ogen nu helemaal niet het geval. Zijn kritiek, met heel veel cijfers onderbouwd, is striemend. .. Ze zijn een bedreiging voor onze scheiding van kerk en staat.
.. 70 procent van onze criminaliteit heeft te maken met allochtonen.
.. 60 procent van de sociale woningen in onze steden wordt bezet door vreemdelingen.
..Nergens is de werkloosheid onder allochtonen zo hoog als in België. Ze kosten 1,2 miljard aan werkloosheidsuitkeringen per jaar.
..De migratie kost ons land jaarlijks 7,67 miljard euro of 2,2 procent van het bruto binnenlands product.

Zelfs het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde is volgens Dedecker een gevolg van de migratie. In Brussel wonen nu al 52 procent allochtonen. Daarom wijken de Franstalige Brusselaars massaal uit naar de Vlaamse rand en verder. Uiteraard vindt de LDD-voorzitter dat we onze migratiepolitiek dringend over een andere boeg moeten gooien. "We moeten ophouden met de migranten te pamperen. De helft van het leed zou al geleden zijn indien we de positieve discriminatie stoppen." Uiteraard viseert Dedecker hierbij onze sociale zekerheid.
Klacht na detectivesaga

Kort voor de verkiezingen van 7 juni kwam naar buiten dat Dedecker een privé-detective had ingeschakeld om te laten onderzoeken of Karel en zoon Jean-Jacques De Gucht iets hadden mispeuterd bij de verkoop van het gerechtsgebouw van Veurne. Dedecker kreeg daarop heel de politieke goegemeente over zich heen.

Dedecker maakte nu bekend dat hij een klacht tegen onbekenden met burgerlijke partijstelling gaat indienen. "Ik heb bewijzen dat het beruchte detectiveverhaal opgezet spel was van Open Vld en dus dien ik volgende week een klacht in", zei de LDD'er in de Gazet van Antwerpen.

ED/LM

RSS

Page Monitor

Just fill in the box below on any 4F page to be notified when it changes.

Privacy & Unsubscribe respected

Muslim Terrorism Count

Thousands of Deadly Islamic Terror Attacks Since 9/11

Mission Overview

Most Western societies are based on Secular Democracy, which itself is based on the concept that the open marketplace of ideas leads to the optimum government. Whilst that model has been very successful, it has defects. The 4 Freedoms address 4 of the principal vulnerabilities, and gives corrections to them. 

At the moment, one of the main actors exploiting these defects, is Islam, so this site pays particular attention to that threat.

Islam, operating at the micro and macro levels, is unstoppable by individuals, hence: "It takes a nation to protect the nation". There is not enough time to fight all its attacks, nor to read them nor even to record them. So the members of 4F try to curate a representative subset of these events.

We need to capture this information before it is removed.  The site already contains sufficient information to cover most issues, but our members add further updates when possible.

We hope that free nations will wake up to stop the threat, and force the separation of (Islamic) Church and State. This will also allow moderate Muslims to escape from their totalitarian political system.

The 4 Freedoms

These 4 freedoms are designed to close 4 vulnerabilities in Secular Democracy, by making them SP or Self-Protecting (see Hobbes's first law of nature). But Democracy also requires - in addition to the standard divisions of Executive, Legislature & Judiciary - a fourth body, Protector of the Open Society (POS), to monitor all its vulnerabilities (see also Popper). 
1. SP Freedom of Speech
Any speech is allowed - except that advocating the end of these freedoms
2. SP Freedom of Election
Any party is allowed - except one advocating the end of these freedoms
3. SP Freedom from Voter Importation
Immigration is allowed - except where that changes the political demography (this is electoral fraud)
4. SP Freedom from Debt
The Central Bank is allowed to create debt - except where that debt burden can pass across a generation (25 years).

An additional Freedom from Religion is deducible if the law is applied equally to everyone:

  • Religious and cultural activities are exempt from legal oversight except where they intrude into the public sphere (Res Publica)"

© 2022   Created by Netcon.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service