The 4 Freedoms Library

It takes a nation to protect the nation

Prof. Israel Aumann 12/13/2010 07:07

Blackmailer paradox

 


הקונפליקט הערבי-ישראלי , פתרון הכשל . נתקבל במייל , בתודה , משלומית בת דודי . Arab conflict - Israel, resolving the failure.ראובן ושמעון מוכנסים לחדר קטן שבו מזוודה המכילה שטרות כסף בסכום של $100,000 . Julie and Chris are inserted into a small room where a suitcase containing bills of $ 100,000. בעל המזוודה מציע להם את ההצעה הבאה: "אני אתן לכם את הכסף שבמזוודה, אבל רק בתנאי אחד... אתם נדרשים לנהל מו"מ ולהגיע להסכמה על אופן החלוקה שלו. A suitcase and offers them the following offer: "I'll give you your money in a suitcase, but only on one condition ... you are required to negotiate and reach agreement on how his division. רק כך אסכים לתת לכם את הכסף". Only then I will give you the money. "

ראובן הרציונאלי מעריך את הזדמנות הפז שנקרתה בפניו ופונה לשמעון בהצעה המתבקשת: "בא קח חצי מהסכום, אני אקח את החצי השני, וכל אחד מאתנו ילך לדרכו עם $50,000 ". Reuben rational appreciate the golden opportunity presented itself to him and turns to the requested proposal to Simon: "Take half the amount coming, I'll take the other half, and each of us will go away with $ 50,000. להפתעתו, שמעון מרצין את מבטו ובקול נחוש אומר: "תשמע, אני לא יודע מה הכוונות שלך לגבי הכסף, אבל אני לא מוכן לצאת מהחדר עם פחות מ $90,000- . טוב לך קח, לא טוב לך, מבחינתי ששנינו נלך הביתה בלי כלום". To his surprise, Simon Marcin up voice determined to say: "Look, I do not know what your intentions for the money, but I'm not ready to leave the room with less than $ 90,000 -. Well you take, not good for you, me, we both go home with nothing".

ראובן לא מאמין למשמע אוזניו. Reuben can not believe his ears. "מה קורה לשמעון?", הוא חושב לעצמו. "What happened to Simon?", He thought. "למה שהוא יקבל 90% מהסכום, ואני אקבל רק 10% ?". "Why he gets 90% of the amount, I get only 10%?". הוא מחליט לנסות לדבר על לבו של שמעון. He decides to try to talk about Simon's heart. "בא תהיה הגיוני", הוא מפציר בו. "Came to be logical", he urges it. "שנינו הרי באותו המצב, ושנינו רוצים את הכסף. בא נחלוק את הסכום בשווה ונרוויח שנינו". "We're both the same situation, and we want the money. Come share the amount equally earn both." אך שמעון איננו נראה מוטרד מהסברו המנומק של חברו. But Simon does not seem concerned about his friend's reasoned explanation. הוא מקשיב בקשב רב לדבריו, ובסיומם קובע בצורה נחרצת עוד יותר: "אין על מה לדבר. 90-10 או כלום, זו הצעתי האחרונה". He listens attentively, he said, an end states even more emphatically: "There is nothing to discuss. 90-10 or anything, this last suggestion."
פניו של ראובן מאדימות מכעס. Reuben's face reddening with anger. הוא עומד לחבוט בפניו של שמעון, אך מייד נסוג לאחור. He was hit in the face of Simon, but immediately stepped back. הוא מבין ששמעון נחוש בדעתו לקבל את מרב הכסף, ושהדרך היחידה לצאת מהחדר עם איזה שהוא  סכום היא להיכנע לסחטנות שלו. He understands that Shimon determined to get the most money, that the only way out of the room with any amount of his is capitulating to blackmail. הוא מסדר את בגדיו, שולף מהמזוודה שטרות על סך $10,000 לוחץ את ידו של שמעון ויוצא מן החדר במבט מושפל. He adjusts his clothes, pulls out a suitcase of bills in the amount $ 10,000 shakes hands with Simon and leaves the room looking down.

מקרה זה מכונה בתורת המשחקים "פרדוקס הסחטן". This case is called in game theory "paradox blackmailer." הפרדוקס העולה ממנו הוא שראובן הרציונאלי נאלץ בסופו של דבר להתנהג באופן בלתי רציונאלי בעליל, על מנת להפיק את המקסימום מהמצב הנתון שבו הוא נמצא. The paradox is emerging from rational Reuben eventually forced to behave clearly irrational, in order to make the most of the situation under which it is located. ההיגיון מאחורי התוצאה הביזארית הזאת הוא ששמעון משדר אמינות וביטחון בדרישתו המוגזמת, ובאופן זה הוא מצליח לשכנע את ראובן להיכנע לסחטנות על מנת להשיג את התוצאה האפשרית הטובה ביותר. The logic behind this bizarre result is that Shimon transmitter excessive demand reliability and security, and it is able to convince Reuben to give in to blackmail to achieve the best possible outcome.

הקונפליקט הערבי-ישראלי Arab conflict - Israel

מערכת היחסים המדינית בין ישראל לארצות ערב מתנהלת גם כן לפי עקרונות פרדוקס זה. Political relationship between Israel and the Arab also conducted this paradox principles.
הערבים מציגים בכל משא ומתן עמדות פתיחה נוקשות ובלתי סבירות. Arabs show all open positions negotiations rigid and unreasonable. הם משדרים ביטחון ואמונה בדרישותיהם, ודואגים להבהיר לישראל כי לעולם לא יוותרו על הדרישות הללו. They convey confidence and faith demands, and take care to make clear to Israel that will never give up on these requirements. בלית ברירה, נאלצת ישראל להיכנע לסחטנות מתוך תפיסה שאם לא תיכנע תצא מן החדר בלא לקבל דבר. Having no choice, Israel is forced to give in to blackmail from conception, if not give out the room without getting anything.
הדוגמה הבולטת ביותר לכך היא המשא ומתן עם הסורים המתנהל בעוצמות שונות כבר כמה וכמה שנים. The most prominent example of this is the negotiations with the Syrians conducted varying a number of years already. הסורים דאגו להבהיר מראש שלא יוותרו לעולם על אף מילימטר מרמת הגולן. The Syrians made sure to clarify in advance who will never give an inch despite the Golan Heights.
הצד הישראלי, החפץ כל כך בהסכם שלום עם הסורים, הפנים את עמדת הסורים, והיום בשיח הציבורי הישראלי ברור שנקודת הפתיחה למשא ומתן עתידי עם סוריה חייב לכלול נסיגה מלאה מרמת הגולן, למרות החשיבות האסטרטגית הקריטית שיש לגולן בהבטחת גבולות ברי הגנה לישראל. The Israeli side, the object so a peace agreement with Syria, Syrian Interior's position, and today the Israeli public discourse a clear starting point for future negotiations with Syria must include a full withdrawal from the Golan Heights, despite the critical strategic importance in ensuring that the Golan Heights to Israel defensible borders.

פתרון הכשל Failure solution

לפי תורת המשחקים, מדינת ישראל חייבת לעבור כמה שינויים תפיסתיים על מנת לשפר את מעמדה במשחק המשא-ומתן עם הערבים, ולנצח במאבק המדיני בטווח הארוך: According to game theory, the State of Israel must go through some conceptual changes to improve the game status negotiations - negotiations with the Arabs, and win the political struggle in the long run:

א. A.. נכונות לוותר על הסכמים – התפיסה המדינית הישראלית מבוססת על ההנחה שחייבים להגיע להסכם עם הערבים בכל מחיר, שכן מצב של העדר הסכם הוא בלתי נסבל. Willingness to give up the agreements - the Israeli political approach based on the assumption that must reach an agreement with the Arabs at all costs, since a state of lack of agreement is intolerable.
ב"פרדוקס הסחטן", התנהגותו של ראובן מבוססת על התפיסה שלפיה הוא מוכרח לצאת מהחדר עם סכום של כסף כלשהו, ולוּ הקטן ביותר. Blackmailer in "paradox," Reuben's behavior is based on the concept that he must leave the room with a sum of money, even the smallest one. חוסר היכולת הנפשית של ראובן לקבל את האפשרות שאולי ייאלץ לצאת מהחדר בידיים ריקות, גורמת לו בהכרח להיכנע לסחטנות ולצאת מהחדר עם סכום מסוים, אך בבושת פנים וכמפסיד. Mental inability to accept the possibility that Reuben might have to leave the room empty-handed, causing him to give in to extortion necessarily leave the room with a certain amount, but shame the loser. באופן דומה, מדינת ישראל מנהלת את משאיה ומתניה מתוך עמדה נפשית שאינה מאפשרת לה לדחות הצעות שאינן מתאימות לאינטרסים שלה. Similarly, Israel director of the destruction waist of attitude of mind that does not allow her to reject proposals that do not fit its interests.

ב. On. התחשבות ב"משחקים חוזרים" – לפי תורת המשחקים, יש להתייחס לסיטואציה חד Consideration of "high return" - based on game theory, one should be a situation
פעמית באופן שונה לחלוטין מאשר לסיטואציה החוזרת על עצמה מספר פעמים, שכן Time completely differently than the situation repeats itself several times, for
במשחק החוזר על עצמו לאורך זמן, נוצר איזון אסטרטגי הגורם באופן פרדוכסלי לשיתוף Game repeated over time, created a strategic balance sharing paradoxically cause
פעולה בין צדדים יריבים. Operation between the two sides. שיתוף פעולה כזה מתרחש כאשר הצדדים מבינים שהמשחק Such cooperation occurs when the parties understand that the game
יחזור על עצמו פעמים רבות, ולכן עליהם לשקול מה תהיה השפעת מהלכים שיבוצעו Repeated many times, so they consider what the effect of moves made
בהווה על המשחקים בעתיד, כאשר הפחד מהפסד עתידי מהווה גורם מאזן. Present the games in the future, when the fear of future loss is a balancing factor. ראובן Reuben
התייחס לסיטואציה שנקלע אליה כמשחק חד פעמי, והתנהג בהתאם. Referred to the situation caught her one-time game, and acted accordingly. אילו לחלופין היה If he or
מודיע לשמעון שלא יוותר על החלק המגיע לו גם במחיר הפסד מוחלט, היה משנה את Simon informs not give up the part due to him even at the loss, would change the
תוצאת המשחק לאורך זמן. Score over time. אמנם סביר מאוד שבמשא ומתן הנוכחי הוא היה יוצא Although very unlikely the current negotiations he was out
מהחדר בידיים ריקות, אך אם שניהם ייקלעו לסיטואציה דומה בעתיד, שמעון יכיר Room empty-handed, but if both Yekelo similar situation in the future, Simon recognizes
ברצינותו וייאלץ להגיע עמו לפשרה. Seriousness and will have to reach a compromise with him. באותו האופן חייבת ישראל לפעול מתוך סבלנות Likewise, Israel must act with patience
וראייה לטווח ארוך, גם במחיר של ויתור על הסכם והמשך מצב הלוחמה, וזאת על מנת Long term view, even at the cost of giving up and continuing belligerency agreement, in order to
לשפר את עמדתה במשאים ומתנים עתידיים. Improve its position in future negotiations.

ג. III. אמונה בעמדותיך – אלמנט נוסף היוצר את "פרדוקס הסחטן" הוא הביטחון המוחלט של Faith in your positions - another element that creates the "paradox of the blackmailer" absolute security is
צד אחד בעמדותיו, במקרה הזה של שמעון. One side of his positions, in this case of Simon. הביטחון המלא יוצר שכנוע פנימי בצדקת The full security justice conviction
עמדות אלו, ובשלב השני הוא משכנע גם את היריב בצדקתן. These positions, in the second phase is also convincing opponent righteousness. התוצאה הישירה מכך היא The direct result of this is
רצונו של היריב להגיע לפשרה גם במחיר כניעה בלתי רציונאלית והתרחקות מוחלטת Opponent's will to reach a compromise even at the cost of surrender completely irrational and out
מעמדות הפתיחה שלו. In his opening classes. לפני מספר שנים שוחחתי עם קצין בכיר שטען שחייבים לסגת A few years ago I spoke with a senior officer who said we must withdraw
מהגולן במסגרת הסדר שלום, מכיוון שמבחינת הסורים מדובר באדמה קדושה וממילא From the Golan in a peace settlement, because in terms of the Syrians is therefore sacred ground
הם לא יוותרו עליה. They do not give it. הסברתי לו, שהסורים שכנעו את עצמם שמדובר באדמה קדושה, I explained to him, the Syrians have convinced themselves that this is sacred ground,
ולאחר מכן הם שכנעו גם אותנו בכך. And then they persuaded us that too. השכנוע הפנימי העמוק של הסורים גורם לנו להיכנע Deep inner conviction makes us surrender to the Syrians
לתכתיבים שלהם. Their dictates. מצב זה ייפתר רק אם נשכנע את עצמנו בצדקת עמדותינו. This situation will be resolved only if convince ourselves in the righteousness of our positions. רק אמונה Just Faith
מלאה בדרישותינו תצליח לשכנע גם את היריב הסורי להתחשב בעמדותינו. Control our demands you convince the Syrian opponent to consider our positions.
ככל מדע, גם תורת המשחקים איננה מתיימרת לחוות דעה בנושאים ערכיים ומוסריים, אלא As science, game theory also purports to express an opinion is not ethical and moral issues, but
לנתח אסטרטגית את התנהגותם של צדדים יריבים למשחק משותף. Strategically analyze the behavior of rival parties acting in common. מדינת ישראל משחקת State of Israel plays
במשחק שכזה מול אויביה. Such a game against our enemies. ככל משחק, גם במשחק הערבי- ישראלי קיימים אינטרסים היוצרים The game, the game also Arab - Israeli interests are formed
את מסגרת המשחק ואת חוקיו. The framework of the game and its laws. לצערנו, מדינת ישראל מתעלמת מעקרונות בסיסיים העולים Unfortunately, Israel is ignoring the basic principles of immigrants
מתורת המשחקים. Game theory. אם תשכיל מדינת ישראל לפעול לפי עקרונות אלו, מעמדה המדיני וממילא If succeeds in the State of Israel to follow these principles, and therefore political status
הביטחוני ישתפרו באופן ניכר. Security are greatly improved.

Views: 90

Add a Comment

You need to be a member of The 4 Freedoms Library to add comments!

Monitor this Page

You don't have to be a member of 4F to follow any room or topic! Just fill in on any page you like.

Privacy & Unsubscribe respected

Muslim Terrorism Count

Thousands of Deadly Islamic Terror Attacks Since 9/11

Mission Overview

Most Western societies are based on Secular Democracy, which itself is based on the concept that the open marketplace of ideas leads to the optimum government. Whilst that model has been very successful, it has defects. The 4 Freedoms address 4 of the principal vulnerabilities, and gives corrections to them. 

At the moment, one of the main actors exploiting these defects, is Islam, so this site pays particular attention to that threat.

Islam, operating at the micro and macro levels, is unstoppable by individuals, hence: "It takes a nation to protect the nation". There is not enough time to fight all its attacks, nor to read them nor even to record them. So the members of 4F try to curate a representative subset of these events.

We need to capture this information before it is removed.  The site already contains sufficient information to cover most issues, but our members add further updates when possible.

We hope that free nations will wake up to stop the threat, and force the separation of (Islamic) Church and State. This will also allow moderate Muslims to escape from their totalitarian political system.

The 4 Freedoms

These 4 freedoms are designed to close 4 vulnerabilities in Secular Democracy, by making them SP or Self-Protecting (see Hobbes's first law of nature). But Democracy also requires - in addition to the standard divisions of Executive, Legislature & Judiciary - a fourth body, Protector of the Open Society (POS), to monitor all its vulnerabilities (see also Popper). 
1. SP Freedom of Speech
Any speech is allowed - except that advocating the end of these freedoms
2. SP Freedom of Election
Any party is allowed - except one advocating the end of these freedoms
3. SP Freedom from Voter Importation
Immigration is allowed - except where that changes the political demography (this is electoral fraud)
4. SP Freedom from Debt
The Central Bank is allowed to create debt - except where that debt burden can pass across a generation (25 years).

An additional Freedom from Religion is deducible if the law is applied equally to everyone:

  • Religious and cultural activities are exempt from legal oversight except where they intrude into the public sphere (Res Publica)"

© 2018   Created by Netcon.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service